Have A Try. Have A Clik!

Pages

Wednesday, 23 November 2011

Pembangunan Mapan dan Keberkesanan Langkah-Langkah Kerajaan: Episod 22.0         LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN MENERUSI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)

2.1      Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN)

MPFN ditubuhkan mengikut Seksyen 2A(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129) bagi menyelaras semua dasar dan aktiviti berkaitan perancangan bandar dan desa untuk memastikan penggunaan sumber dan pembangunan yang lebih seimbang dan mampan.

MPFN dipengerusikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri. Salah seorang ahli MPFN ialah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan manakala Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) bertindak selaku Setiausaha. MPFN diurus setiakan oleh JPBD dan bermesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun iaitu setiap empat bulan. Hasil mesyuarat pertama MPFN pada 23 Jun 2003, Jawatankuasa Kerja Majlis Perancang Fizikal Negara (JKK MPFN) diwujudkan.


2.1.1   Jawatankuasa Kerja Majlis Perancang Fizikal Negara (JKK MPFN)

JKK MPFN berperanan membantu menyelaras dan meneliti semua perkara di bawah bidang kuasa MPFN. Ahli jawatankuasa JKK MPFN akan membincangkan dan membuat pengesyoran sebelum dibawa untuk pertimbangan dan keputusan oleh MPFN.

Menerusi penubuhan JKK MPFN, Ketua Setiausaha KPKT dilantik sebagai Pengerusi manakala Ketua Pengarah JPBD sebagai Setiausaha. Ahli-ahli lain terdiri daripada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian yang menganggotai MPFN dan semua Setiausaha Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia.

No comments: